CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A XARXES SOCIALS DEL TEM

Date : 8 julio, 2021

 

1.- OBJECTE

L’objecte d’este concurs de fotografia és regular el procediment de concessió, per l’Ajuntament de València, a través de la seua Delegació d’Acció Cultural i del Teatre El Musical (TEM), d’un premi i compartir així, a través d’imatges, els espais culturals de Teatre. Les fotografies premiades s’inclouran en la memòria d’activitats del Teatre El Musical (TEM), les seues xarxes socials, pàgina web i en les pantalles del teatre, figurant en elles el nom del seu autor o autora.

2.- REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona física, major d’edat i resident a Espanya.

3.- CRITERIS GENERALS

Temàtica: El concurs versarà sobre imatges que identifiquen espais interiors o exteriors del teatre. Les fotografies hauran d’anar acompanyades d’un lema / títol.

Nombre d’obres: Cada participant podrà presentar un màxim de tres (3) obres, realitzades amb qualsevol tècnica fotogràfica, en color o blanc i negre. Hauran de ser originals i inèdites; no s’admetran obres que hagen sigut premiades en altres concursos o exhibides públicament.

Limitacions tècniques: Les fotografies podran ser retocades digitalment o per qualsevol altre mitjà, inclòs fotomuntatges, que alteren la realitat.

Codi Ètic: Les fotografies en què apareguen persones identificables hauran d’anar acompanyades d’un consentiment signat per estes persones autoritzant l’ús de la seua imatge.

4.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Les obres s’han de presentar en suport digital, format horitzontal, en jpg, amb les següents condicions: una mida mínima de 2000 píxels d’ample, un pes màxim de l’arxiu de 10 megabytes (Mb), podent ser sol·licitat l’arxiu original. Per l’aclariment de qualsevol dubte respecte al concurs podran fer-ho al número de telèfon 962 08 56 91 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@teatreelmusical.es

5.- TERMINI

El termini per a la recepció dels treballs finalitzarà el 30 de juliol a les 14:00 hores, mitjançant correu electrònic a: info@teatreelmusical.es. No s’admet en el present concurs cap treball enviat fora de termini i en general qualsevol altre que no complisca les condicions expressades en les presents bases.

6.- JURAT

El Jurat estarà format per dues persones del sector de la fotografia i el coordinador artístic de Teatre El Musical (TEM). Per al tercer premi, el que és triat pel públic, es seleccionaran per part del jurat un màxim de 10 fotografies que seran publicades durant el mes d’agost a Instagram, rebent el premi la més valorada.

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ

No s’acceptaran imatges que no reunisquen un mínim de qualitat o amb continguts contraris a la legalitat vigent. Es valorarà la idea expressada per l’obra respecte als objectius del concurs, així com l’expressió artística de la mateixa i la seua qualitat fotogràfica.

8.- PREMIS

El Jurat determinarà, les obres seleccionades i premiades amb els següents premis:

1r> 5 invitacions dobles a qualsevol espectacle del Teatre El Musical (TEM) + accés a promocions especials i la inclusió a la portada de Facebook del TEM d’inici de temporada.
2n> 3 invitacions dobles a qualsevol espectacle del Teatre El Musical (TEM) + accés a promocions especials.
3r > 3 invitacions dobles a qualsevol espectacle del Teatre El Musical (TEM), que és el Premi atorgat pel públic en xarxes.

9.- PUBLICITAT

Les obres es difondran a les xarxes socials i a la web www.teatreelmusical.es durant el mes de juliol i agost, amb l’objectiu que siguen votades a través de les xarxes per al premi del públic (3er Premi). A més, es reserva el dret de difusió durant la temporada 21/22 de les fotos rebudes per al concurs.

10.- PROPIETAT DELS TREBALLS

Els treballs seleccionats quedaran en propietat de l’Ajuntament de València, i no seran retornats als seu autor o autora, els quals cediran els seus drets de publicació a la web i en paper, sense ànim de lucre i fent sempre menció a l’autoria de les obres. Les persones autores de les obres que participen en este concurs com a creació pròpia seran les úniques responsables de les reclamacions que es produïsquen per danys a tercers (plagis, danys morals,…). Qualsevol aspecte no previst en la redacció d’estes bases, o dubte sobre les mateixes, serà resolt segons el criteri del Jurat. El Teatre El Musical (TEM) es reserva el dret de publicació de les obres, respectant l’autoria de les fotografies en tot moment, i sol·licitant per escrit per part de Teatre la seua posterior utilització al seu autor o autora.

11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La persona participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases del present concurs. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió de la persona participant del present concurs. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació d’alguna de les presents bases, l’Ajuntament de València realitzarà una interpretació atenent a l’esperit i finalitat per a la qual s’ha creat el present concurs.

@
A %d blogueros les gusta esto: